Kvalitets- och miljöledningssystem i upphandlingar

Kvalitets- och miljöledningssystem i upphandlingar

Kan anbudsgivare åberopa moderbolags eller dotterbolags kvalitets- och miljöledningssystem i offentlig upphandling? Det är vanligt förekommande i offentliga upphandlingar att upphandlande myndigheter ställer obligatoriska krav på att anbudsgivare ska ha och följa särskilda kvalitets- och miljöledningssystem. Tenders får ofta frågor från t.ex. mindre företag eller företag som ingår i en koncern eller andra bolagsstrukturer om

Lag om upphandlingsstatistik

upphandlingsstatistik

Den 1 juli 2020 träder en ny lag i kraft som rör upphandlingsstatistik. Lagen ska ge möjlighet att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar och att underlätta för statistik kopplad till offentliga upphandlingar. De annonsdatabaser som används för att publicera offentliga upphandlingar blir skyldiga att lämna uppgifter till en statistikansvarig myndighet. Upphandlingsmyndigheten är utsedd till

Tröskelvärden 2020

tröskelvärden

Du vet väl att nya tröskelvärden för upphandlingar gäller från och med den 1 januari 2020? Det är tröskelvärdet som avgör vilka upphandlingsregler som ska gälla. Det är EU som beslutar vilka olika tröskelvärden som ska gälla. Dessa värden revideras varannat år. Om en upphandlings värde beräknas överstiga de så kallade tröskelvärdena gäller en mer

Skydda dina affärshemligheter vid offentliga upphandlingar

sekretess

Vill du vara med i en offentlig upphandling, men är rädd att konkurrenter ska få tillgång till dina affärshemligheter? Vad har du egentligen rätt att begära sekretess för? Kan du lita på att upphandlaren inte lämnar ut dina uppgifter? Öppenhetsprincipen gäller vid offentliga upphandlingar. Det innebär att alla anbudsgivare har rätt att ta del av

Vunnen upphandling – vad händer sen?

avtal överens

“Yes! Vi vann, dags att teckna avtal!? Men det där villkoret tänkte vi inte på, kan vi göra något åt saken eller är det försent nu när upphandlingen är klar?” Vad är det egentligen som händer efter en vunnen upphandling? Efter avtalsspärr, utan att en ansökan om överprövning har inkommit, väntar avtalsskrivning. Det kanske är

Utvärdering av anbud – det här har du rätt att få veta

utvärdering av anbud

Är du osäker på hur ditt anbud kommer att utvärderas? Vilka frågor har du rätt att få svar på innan du lämnar in anbudet? Redan när du arbetar med ditt anbud ska du kunna ha god kännedom om hur ditt anbud kommer att utvärderas. Därför är upphandlande myndigheter skyldiga att i annonsen eller i upphandlingsdokumenten

Golvpriser strider mot likabehandlingsprincipen

golvpriser

Får en upphandlande myndighet ställa krav på minimipriser? Kan en leverantör bli förkastad om den lämnar ett lägre pris än vad kravet säger? I dom HFD 2018 ref. 50 avgjordes frågan där en upphandlande myndighet som krav hade angett ett golvpris på 350 kr/h för måleritjänster. En leverantör lämnade priser som understeg kravet på lägstapris