Aktuellt

Bortglömda avtalsvillkor

8 Juni 2022

Många leverantörer är ivriga att lägga ett anbud för att få möjligheten att delta i en upphandling. Villkoren för anbudet gås noggrant igenom, beskrivningstexter bearbetas, referenser lämnas och priserna pressas med förhoppning om att bli tilldelad uppdraget. Frågan är vad som händer sedan. Det är en sak att vinna en upphandling, men en annan att följa avtalsvillkoren.

Det är lätt att glömma bort att avtalsvillkoren är minst lika viktiga, om inte ännu viktigare, än villkoren för anbudsinlämnandet. Av avtalsvillkoren framgår bland annat parternas rättigheter och skyldigheter, samt hur utförandet av uppdraget eller leveransen ska ske. Möjligheten till att kunna göra ändringar i ett upphandlat avtal under avtalets löptid är begränsad, endast vissa ändringar av mindre karaktär är tillåtna enligt upphandlingslagarna. Det är därför viktigt att inte bortse från avtalsvillkoren vid upprättande av anbud, eftersom det är avtalsvillkoren som parterna sedermera är bundna till i ett visst antal år. Leverantören kan, under den pågående upphandlingen, ställa frågor för att eventuellt kunna påverka avtalsvillkor innan avtalet ska skrivas på.

Inom upphandlingsrätten får avtalsvillkoren inte strida mot principerna om transparens och likabehandling. En del villkor kan dock vara förenade med risker vilket kan leda till hårda ekonomiska konsekvenser för leverantören. Även om alla avtalsvillkor är av vikt finns det därför vissa avtalsvillkor som anbudsgivare bör analysera lite djupare. Nedan behandlas några klassiska risker som, vid ett dåligt utformande, kan och bör påverka vilket pris som lämnas.

Skadeståndsansvar

Ett skadeståndsvillkor som inte sällan förekommer i upphandlingar är att leverantörens skadeståndsansvar är obegränsat. Ett sådant villkor kan medföra stora konsekvenser för leverantören eftersom det innebär att leverantören kan bli ersättningsskyldig både för direkta och indirekta skador. Ett indirekt skadestånd kan avse alla typer av oförutsebara skador. Att ställa en fråga och be upphandlaren att begränsa skadeståndet till att enbart omfatta direkta skador är därför att rekommendera.

Vite

Det är viktigt att se över villkoren som avser leverantörens förpliktelser, exempelvis leveransvillkoren som stadgar hur, var och när en leverans ska ske. Om leverantören inte kan fullgöra sina förpliktelser i enlighet med avtalet kan vite aktualiseras.

Vad avser vitesvillkoren kan de vara utformade på olika sätt, nedan följer två exempel på vitesvillkor som bör uppmärksammas:
1. När vitet är oskäligt högt i procent eller summa.
2. När vitet, om det är angivet i procent, beräknas utifrån en stor summa (kontraktsvärde/beställningsvärde eller liknande).

Hävning

Huvudregeln är att avtal ska hållas. I samband med att leverantören skriver under det upphandlade avtalet godkänner leverantören att denne accepterar avtalsvillkoren. Leverantören har därmed ingått ett bindande avtal med beställaren. Konsekvenserna av att bryta mot ett avtal kan innebära att avtalet hävs vilket ofta är förenat med skadestånd som kan innebära stora ekonomiska påfrestningar för leverantören. Det är därför viktigt att, innan avtalet signeras, noggrant gå igenom på vilka grunder avtalet kan hävas. Av ovan anledning är det ytterst viktigt att inte lämna ett anbud i en upphandling med avtalsvillkor som leverantören vare sig vill eller kan fullfölja.

Avslutande kommentarer

Det kan, som ovan nämnts, få stora konsekvenser för leverantören om leverantören efter att avtalet har ingåtts inte kan fullfölja sina förpliktelser. Utöver de olika villkoren som diskuterats ovan kan det dessutom förekomma villkor som ålägger leverantören olika former av ansvar och skyldigheter. Av den anledningen är det väldigt viktigt att avtalsvillkoren läses igenom minst lika noggrant som villkoren för att lämna anbud. Genom att ställa frågor under anbudstiden kan leverantören ha möjlighet att påverka villkor som denne inte kan leva upp till eller bedömer vara oskäligt betungande. Det blir desto svårare för leverantören att påverka avtalsvillkoren efter att avtalet har ingåtts.

Kontakta oss om ni har några frågor om avtalsvillkor i offentliga upphandlingar. Vi hjälper er granska hur villkoren kan påverka ert företag.

Jag hjälper dig gärna!

Patrik Lindblom

Koordinator