Aktuellt

Onormalt låga anbud

17 Juni 2021

Har ni fått en begäran från upphandlande myndighet att förklara era priser? Vad gäller egentligen avseende prissättning och onormalt låga anbud i offentliga upphandlingar? Måste priserna förklaras?

Den upphandlande myndigheten har en lagstadgad skyldighet att begära att en leverantör förklarar priser eller kostnader som förefaller onormalt låga. Om ert pris kan betraktas som onormalt lågt har den upphandlande myndigheten med andra ord tagit rätt beslut i att begära en förklaring av er, eftersom det finns anledning att tro att utförande av uppdraget inte kan ske i enlighet med avtalet.

Ni bör alltid besvara den upphandlande myndighetens begäran och motivera er prissättning. Om er förklaring av det låga priset eller kostnaden inte är tillfredsställande kommer anbudet att förkastas, vilket är en lagstadgad skyldighet som den upphandlande myndigheten har. Den upphandlande myndigheten har även skyldighet att förkasta anbud som inte lever upp till miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

Läs mer om onormalt låga anbud på Upphandlingsmyndighetens hemsida. 

Motivera er prissättning

Det är svårt att svara generellt på hur ni ska gå till väga utan att veta anledningen till att priset anses vara onormalt lågt. I domstolsavgöranden (bland annat HFD 2016 ref. 3) har domstolen tagit hänsyn till om förklaringarna varit trovärdiga samt om de varit detaljerade och noggrant redovisade. Om ni kan lämna en verklig förklaring för att styrka era priser och att ert anbud är seriöst menat, kommer förhoppningsvis ert anbud inte att förkastas av upphandlande myndighet. Med anledning av det sagda är det viktigt att ni motiverar lämnade priser utförligt.

En bedömning om en förklaring är godtagbar måste göras i varje enskilt fall. Några exempel på förklaringar som enligt praxis har godtagits är följande:

  • Möjligheter att nyttja särskilt kostnadseffektiva metoder eller tekniska lösningar.
  • Att anbudsgivaren kan pressa vinstmarginaler för att på ett effektivare sätt kunna ta sig in på den aktuella marknaden.
  • Att anbudsgivaren redan har etablerad relevant utrustning och arbetskraft på plats i området.
  • Att anbudsgivaren har varit leverantör till den upphandlande myndigheten tidigare och känner till myndighetens inköpsmönster.

Strategisk prissättning

När leverantörer vill komma in på en ny marknad kan det i många fall vara ett strategiskt val att sätta ett lågt pris för att ha möjlighet att konkurrera med mer erfarna leverantörer. Det är inte en grund för uteslutning att tillämpa strategisk prissättning. Däremot är det viktigt att noga motivera att anbudet är strategiskt lågt men fortfarande marknadsmässigt och att ni kan leverera utifrån det lämnade anbudet, både gällande pris samt efterfrågad kvalitet.

Kontakta oss på Tenders om du vill veta mer. Vi hjälper dig med alla frågor som berör onormalt låga anbud och offentlig upphandling.

Jag hjälper dig gärna!

Patrik Lindblom

Koordinator