Hur fungerar en överprövning?

Upphandlingen ska genomföras korrekt, enligt gällande lagar och principer. Om ni anser att en upphandlande myndighet felaktigt tilldelat kontrakt till en konkurrent har ni rätt att ansöka om överprövning.

Att avgöra om det vinnande anbudet är korrekt i relation till vad som efterfrågas i upphandlingsdokumentet och har vunnit på rätt sätt kan vara komplicerat.

Kontakta oss så berättar vi mer

En över­prövning bör göras snarast

Tidsfristen för att begära överprövning är kort, endast tio kalenderdagar från det att tilldelningsbeslutet offentliggjorts. En snabb analys av både tilldelningsbeslut och det vinnande anbudet bör göras. Vi bistår med juridiska råd och bedömer, utifrån statistik och tidigare fall, om det finns grund för överprövning. Vi kan även avråda från överprövning om den bedöms svår att vinna.

Motivera er över­prövning noga

I vissa fall räcker det med att påpeka för den ansvariga upphandlaren att man upptäckt ett fel. Upphandlaren kan då rätta sig och sedan utfärda ett nytt tilldelningsbeslut. I andra fall behöver man lämna in en skriftlig ansökan till förvaltningsrätten. Ansökan ska innehålla uppgifter om vad man som leverantör önskar att domstolen ska fatta beslut om. Ansökan ska också motivera varför man anser att den upphandlande myndigheten gjort fel, samt på vilket sätt detta skadar er som leverantör.

Vi har stor erfarenhet av juridisk rådgivning

Kommunikationen när det gäller överprövning av offentliga upphandlingar är oftast skriftlig, till skillnad från när det gäller förfarandet i allmän domstol. Förvaltningsrätten som mottagit ansökan om överprövning ska meddela både den upphandlande myndigheten och berörda leverantörer om att beslutet överprövas. Parterna får då möjlighet att yttra sig vid ett eller flera tillfällen i syfte att utveckla och argumentera för sina ståndpunkter.

Överklagan till Kammarrätten

Förvaltningsrätten avgör när ärendet är tillräckligt utrett och fattar beslut. Är någon av parterna missnöjd med beslutet har man möjlighet att överklaga beslutet till kammarrätten. Under överprövningens process och den eventuella överklagan får den upphandlande myndigheten normalt sett inte lov att teckna avtal med en leverantör innan processen är avslutad.

Viktig kunskap och erfarenhet

Vår kunskap om upphandlingslagarna och erfarenhet av genomförda överprövningar gör att vi kan erbjuda juridiska råd samt skriva ansökningar till förvaltningsdomstolar och eventuella efterföljande yttranden. Vi bistår dessutom med att föra ogiltighetstalan mot avtal som tecknats i strid mot lagen om offentlig upphandling.

Ta del av vår kunskap

Ladda ner vårt whitepaper om överprövning för att i lugn och ro ta del av våra råd, tips och rekommendationer – tips från coachen!

Patrik Lindblom

Koordinator
koordinator@tenders.se
010-330 29 02