Aktuellt

Kvalitets- och miljöledningssystem i upphandlingar

9 September 2020

Kan anbudsgivare åberopa moderbolags eller dotterbolags kvalitets- och miljöledningssystem i offentlig upphandling?

Det är vanligt förekommande i offentliga upphandlingar att upphandlande myndigheter ställer obligatoriska krav på att anbudsgivare ska ha och följa särskilda kvalitets- och miljöledningssystem. Tenders får ofta frågor från t.ex. mindre företag eller företag som ingår i en koncern eller andra bolagsstrukturer om hur de kan uppfylla kraven på kvalitets- och miljöledningssystem. Av rättspraxis framgår att det inte är möjligt att åberopa annat företags kapacitet för uppfyllande av ett krav på kvalitets- eller miljöledningssystem. Detta med anledning av att ledningssystem utarbetas individuellt för ett enskilt bolag och endast det bolaget som systemet har utarbetats för anses vara bundet av det aktuella systemet (jmf Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3914-14).

Tidigare domstolsavgöranden tydliggör även att certifieringar, såsom t.ex. ISO, är individuella och det är därför inte möjligt att åberopa annans certifiering eller hänvisa till att man tillämpar samma system. Certifiering betyder godkänd revision och anbudsgivaren måste därför ha varit föremål för revision. Om exempelvis ett moderbolag har varit föremål för revision och därmed fått certifiering kan inte dotterbolaget åberopa samma certifiering.

Ny dom från Kammarrätten

I augusti 2020 meddelade Kammarrätten i Jönköping en dom som delvis ger en ny bild över rättsläget avseende en franchisetagares tillämpning av kvalitetssystem.

I upphandlingen hade Kontorsmaskiner i Kristianstad AB (Kontorsmaskiner), som är franchisetagare till Canon, bifogat Canons kvalitetssystem som även Kontorsmaskiner tillämpar och omfattas av. Kontorsmaskiner har vidare i förvaltningsrätten lämnat ett intyg från Canon Svenska AB som styrker att bolaget som franchisetagare är skyldig att följa kvalitetssystemet. Kammarrätten anser att intyget får uppfattas som ett förtydligande av anbudet och bedömer att kvalitetssystemet får anses uppfylla kravet att vara Kontorsmaskiners eget. Kammarrätten understryker även att det i upphandlingsdokumenten inte beskrivs närmare vad som avses med att kvalitetssystemet ska vara leverantörens eget.

Det kan konstateras att det därför alltid måste göras en bedömning i det enskilda fallet. Även om ni anser att ert kvalitets- eller miljösystem inte håller måttet finns det att anledning att fundera över hur man kan komplettera det. Det är även avgörande hur den upphandlande myndigheten har valt att utforma kravet i en specifik upphandling.

Jag hjälper dig gärna!

Patrik Lindblom

Koordinator