Aktuellt

Utvärdering av anbud – det här har du rätt att få veta

10 Oktober 2019

Är du osäker på hur ditt anbud kommer att utvärderas? Vilka frågor har du rätt att få svar på innan du lämnar in anbudet?

Redan när du arbetar med ditt anbud ska du kunna ha god kännedom om hur ditt anbud kommer att utvärderas. Därför är upphandlande myndigheter skyldiga att i annonsen eller i upphandlingsdokumenten ange vilka tilldelningskriterier som ligger till grund för utvärderingen. Det är inte tillåtet att utvärdera underkriterier som inte har angetts i underlagen, detta i enlighet med öppenhetsprincipen.

Kriterier och prioriteringsordning

För att du som anbudsgivare ska kunna göra en objektiv bedömning ska den upphandlande myndigheten även ange om kriterierna värderas olika högt. I undantagsfall, när det inte går att ange viktningen, ska kriterierna anges i fallande prioriteringsordning. Det är inte tillåtet för myndigheten att tillämpa bestämmelser om viktning om inte detta angetts i förväg. Om ingen viktning anges i annonsen eller upphandlingsdokumenten ska kriterierna antas ha samma betydelse.

Bedömningsmetod – likabehandling

En upphandlande myndighet är däremot inte skyldig att ange hur bedömningen av kriterierna görs, exempelvis enligt skalan ”Väl godkänt – Godkänt – Ej godkänt” eller genom en poängsättning från ett till fem. I enlighet med likabehandlingsprincipen ska bedömningsmetoden i regel fastställas före öppnandet av anbuden för att säkerställa objektivitet och likabehandling. Endast om det finns påvisbara skäl att det inte går att fastställa bedömningsmetoden innan anbuden öppnas kan det vara tillåtet att göra det i efterhand. Bedömningsmetoden får inte leda till att tilldelningskriterierna och den relativa viktningen av dessa ändras.

Du har alltså rätt att få veta vilka kriterier som utvärderas, och viktningen mellan dessa, redan när du utarbetar ditt anbud. Men den upphandlande myndigheten måste inte informera dig om hur bedömningen av kriterierna kommer att ske.

Läs mer om anbudsutvärdering hos Upphandlingsmyndigheten.

Kontakta oss om du vill veta mer om utvärdering av anbud eller kanske har en konkret fråga i en upphandling du deltar i.

Jag hjälper dig gärna!

Patrik Lindblom

Koordinator