Kvalitetssäkra anbudet

Under vår granskning av upphandlingsdokumenten och era anbudshandlingar får ni många konkreta och värdefulla tips inför anbudsinlämningen.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi granskar och kvalitets­säkrar era anbud

Vi har en dokumenterad och strukturerad process för att granska anbud. Processen inkluderar en genomgång av upphandlingsdokumenten och en analys av hur de står i förhållande till upphandlingslagarna. Den innehåller också en modell för hur ett anbud ska granskas och hur det ska kvalitetssäkras innan anbudet lämnas in.

Kravanalys och upphandlings­lagar

Otydliga upphandlingsunderlag är svåra att svara på. Risken är stor för kostsamma missförstånd utan en granskning. När vi granskat dokumenten blir ert anbud mer attraktivt. Vi fastställer även att upphandlingen följer den angivna upphandlingslagen och att ert anbud uppfyller ställda krav.

En granskning spar tid och avslöjar misstag

Att färdigställa ett anbud är omfattande och tidskrävande. Konsekvenserna av att lämna in ett ofullständigt anbud till en offentlig upphandling är mycket värre än att skicka en felaktig offert till ett företag inom den privata sektorn. Ett ofullständigt eller felformulerat anbud leder ofta till uteslutning och många timmars arbete går till spillo.

Uppfyller ert anbud kraven?

Vi går igenom och kontrollerar att anbudet uppfyller alla ställda krav. Vi ser till att alla frågor är besvarade och redovisade i enlighet med upphandlingsdokumenten. Vi kontrollerar prislistor, specifikationer och övrig dokumentation. Granskningen visar också att de redogörelser och beskrivningar som ska utvärderas är utformade korrekt. Något som är viktigt för att få högsta möjliga poäng.

En tydlig checklista

Vår granskning av samtliga upphandlingsdokument resulterar i en tydlig checklista. Checklistan redogör för frågor som bör ställas till den upphandlande myndigheten, vilka krav som ställs på er som anbudsgivare och vilken dokumentation som ska bifogas i anbudet. Granskningen kan också visa de risker som finns för er rörande upphandlingen. Checklistan fungerar som ett beslutsunderlag för deltagande i anbudsgivningen eller ej samt som en del i anbudsskrivningens projektplan.

Patrik Lindblom

Koordinator
koordinator@tenders.se
010-330 29 02