Aktuellt

Den lyckade överprövningen

30 Januari 2020

Ska en affär värd X-antal miljarder få gå om intet bara för att den upphandlande myndigheten varit mycket otydliga i att beskriva hur utvärderingen av inkomna anbud ska gå till?

Det var faktiskt verklighet för en av Tenders kunder för en tid sedan. Vår kund var inte nöjd med utfallet av en upphandling som de lämnat anbud i och bad oss att undersöka möjligheten att överpröva upphandlingen.

Felaktigt utförd utvärdering

Efter att vi tillsammans med vår kund granskat tilldelningsbeslutet och utvärderingsrapporten kom vi fram till att upphandlande myndighet inte genomfört utvärderingen i enlighet med de förutsättningar som angivits i upphandlingsdokumentet. På grund av detta hade vår kund och andra anbudsgivare tolkat underlaget på olika sätt och därmed haft olika förutsättningar vid upprättande av sina anbud.

Tenders påbörjade sitt arbete genom att skicka begäran om självrättelse till upphandlande myndighet. I denna beskrev vi utförligt vad som vi ansåg var fel samt att vi bad upphandlande myndighet att avbryta upphandlingen p.g.a. väsentliga brister. Vi angav också att om upphandlande myndighet inte avsåg att avbryta upphandlingen så skulle vi gå vidare och ansöka om överprövning av upphandlingen.

Respons från upphandlande myndighet

Efter vår begäran om självrättelse fick vi svar från ansvarig upphandlare att de ansåg att utvärderingen genomförts i enlighet med upphandlingsdokumenten och att de inte avsåg att avbryta upphandlingen. Då denna upphandling och avtal var väldigt viktigt för vår kund bestämde vi tillsammans att skicka in en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten.

Samarbete

Under de tio dagar som avtalsspärren löpte hade vi tät kontakt med vår kund. Vår kund fokuserade på bransch- och produktspecifika delar, medan vi fokuserade på de upphandlingsrättsliga delarna. För ett lyckat samarbete är det viktigt att vi och vår kund är på samma spår och har samma mål. I detta fall skedde en kontinuerlig avstämning med vår kund för nästa steg. Vi kan alltid rekommendera vad vi anser vara lämpligt men i slutänden är det upp till kunden att bestämma om de vill gå vidare med en överprövning. I denna överprövning och i alla överprövningar vi tar oss an får alltid kunden en sista möjlighet att lämna synpunkter och godkänna ansökan innan den skickas vidare till domstol.

Process och utfall

Efter att ansökan om överprövning skickats till förvaltningsrätten påbörjades så småningom en skriftväxling där vår kund och upphandlande myndighet fick tillfälle att yttra sig över varandras synpunkter. Efter sex månader kom domen från förvaltningsrätten, domstolen biföll vår kunds ansökan och beslutade att upphandlingen skulle göras om. Förvaltningsrätten ansåg att underlaget var otydligt i så pass stor omfattning att upphandlingen stred mot de upphandlingsrättsliga principerna. En annan väldigt viktig anledning till utfallet var att vi tydligt i ansökan om överprövning redogjort för hur upphandlande myndighet genomfört upphandlingen i strid med upphandlingslagen samt att vår kund lidit skada p.g.a. detta. Detta är två förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna nå framgång i en överprövning.

Upphandlande myndighet var inte alls nöjd med förvaltningsrättens dom och ansökte om prövningstillstånd i både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Ingen av dessa instanser gav prövningstillstånd och den upphandlande myndigheten blev därmed tvungen att avbryta upphandlingen.

Vad hände sen?

Vår kund väntar på att upphandlingen ska annonseras på nytt. I den nya upphandlingen är förutsättningarna förhoppningsvis omarbetade så att det på ett tydligt sätt framgår hur utvärderingen kommer att genomföras. Det kommer ge vår kund samt andra anbudsgivare lika förutsättningar att utforma konkurrenskraftiga anbud som tävlar på samma villkor.

Vad tyckte vår kund?

Vår kund var väldigt nöjd med den hjälp de fått av oss eftersom de inte behövde sätta sig in i några juridiska frågor eller lägga någon tid på att formulera texter, vare sig till upphandlande myndighet eller till förvaltningsrätten.

Genom vårt samarbete och vår vinst i förvaltningsrätten har vi gett vår kund en ny chans att vinna ett stort och viktigt avtal!

Vill ni också överpröva en upphandling som ni anser gått till på fel sätt? Kontakta oss så gör vi jobbet!

Jag hjälper dig gärna!

Patrik Lindblom

Koordinator