Aktuellt

Utforma sekretessbegäran

20 Augusti 2021

Det är dags att lämna in anbudet, kvarstår gör endast att formulera en begäran om sekretess. Vad kan man begära sekretess för och hur ska det göras?

Namnet offentlig upphandling antyder transparens och öppenhet. I offentliga upphandlingar gäller i regel offentlighetsprincipen vilket i praktiken innebär att exempelvis konkurrenter kan ta del av ert anbud. Av flera olika anledningar kan det vara nödvändigt att begära sekretess för vissa uppgifter, särskilt sådana uppgifter som är känsliga ur ett konkurrensperspektiv eller företagshemligheter om organisationen eller vilka som arbetar på företaget.

Det bör inledningsvis nämnas att som anbudsgivare begär man sekretess och det är upp till upphandlande myndighet att avgöra om uppgifterna ska sekretessbeläggas. Någon garanti om sekretessbeläggning finns således inte, men en seriös och välskriven sekretessbegäran innebär troligen att just era önskemål om sekretess hanteras på önskvärt sätt. En sekretessbegäran kan formuleras på flera olika sätt, såväl kort som lång. Det är, från vårt perspektiv, viktigare att konkret påpeka vad som begärs sekretess för och varför snarare än att vinna tävlingen i hänvisning till rättspraxis.

Känsliga företagsuppgifter

Innan begäran ska formuleras så bör ni fundera på vad som utgör känsliga uppgifter och varför. Det är relativt vanligt att anbudsgivare begär sekretess för priser på radnivå (styckpriser eller enskilda prisposter men inte totalpris), uppgifter om referenser och eventuella uppgifter om anställda. Möjligtvis är det så att information som ni bedömer som skyddsvärd ur ett sekretessperspektiv i en upphandling inte är det i en annan. När vilka uppgifter som bör sekretessbeläggas har konstaterats är det dags att formulera själva sekretessbegäran.

Vid formulering så bör svepande och generella formuleringar såsom ”Vi begär sekretess för priser” undvikas. Istället bör ni precisera begäran med formuleringar såsom ”Sekretess begärs för priser på radnivå som framgår i prisbilagan kolumn M”. En precisering av just vilka uppgifter som det begärs sekretess för ger ett seriösare intryck och medför en större chans att handläggaren på kommunen eller myndigheten agerar enligt era önskemål.

Vid själva motiveringen bör en förklaring om varför uppgifterna bör sekretessbeläggas och vilken skada ett utlämnande av uppgifterna kan medföra. Ett förslag på formulering skulle kunna vara följande ”Priserna på radnivå som framgår i anbudet är unika och prisbilden är företagshemligheter som konkurrenter kan nyttja i kommande offentliga eller privata upphandlingar. Prisbilden kan även vara en annan än den prisbild som en befintlig avtalspart till oss har erhållit. Ett utelämnande av priserna på radnivå kan därför komma att medföra skada för oss i nuvarande och kommande affärsrelationer.”

Offentlighet- och sekretesslagen

Även om det inte alltid är nödvändigt med hänvisningar kan det vara förtjänstfullt att hänvisa till aktuellt lagrum. Bedömningen om sekretessbeläggning i anbud görs i regel med stöd av 16 § i 31 kapitlet i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Begäran om sekretess kan inledas med följande formulering ”Nedan uppgifter begärs sekretess för i enlighet med 31 kap. 16 § OSL”. Att hänvisa till rättspraxis (avgörande i domstol) är ingen nödvändighet, men i vissa fall kan en hänvisning till rättspraxis styrka er motivering ytterligare, förutsatt att rätt rättspraxis hänvisas.

Slutligen, för att undvika slarvigt formulerade sekretessbegäran samma dag eller kväll som anbudet ska lämnas in är vårat råd att lägga tid och resurser på att formulera en generell sekretessbegäran som, med mindre justeringar, kan specificeras inför varje anbud. Med en tydlig och konkret sekretessbegäran har ni gjort vad ni kan för att skydda era företagshemligheter, och era chanser till framgång i kommande upphandlingar ökar.

Jag hjälper dig gärna!

Patrik Lindblom

Koordinator