granskning

Granskning

När Tenders gör en granskning av upphandlingsdokument och anbudshandlingar får du många konkreta och värdefulla tips inför anbudsinlämningen.

Tenders granskar och kvalitetssäkrar dina avtal och anbud

Tenders har en dokumenterad och strukturerad process för att skriva anbud. Processen inkluderar en genomgång av upphandlingsdokumenten och en analys av hur dessa står i förhållande till upphandlingslagarna. Den innehåller också en modell för hur ett anbud ska granskas, samt inte minst hur det ska kvalitetssäkras innan anbudet lämnas in. Granskning är med andra ord viktigt.

Kravanalys och upphandlingslagar

Otydliga upphandlingsunderlag är svåra att svara på. Risken är stor för missförstånd som lätt kan bli kostsamma om de inte går igenom en gransking. När Tenders granskat dokumenten minskar risken att ditt anbud inte uppfattas som attraktivt. Vi fastställer att upphandlingen följer gällande upphandlingslagar. Vi kontrollerar också att den svarar upp till upphandlingskraven.

Granskningen svarar på om upphandlingsdokumenten följer gällande upphandlingslag. Den visar också om den innehåller tydliga krav, utvärderingskriterier och beskrivningar.

En tydlig checklista

Granskningen omfattar också en genomgång av upphandlingens kontraktsförslag. Den resulterar i en tydlig checklista. Den belyser dels oklarheter och frågor som bör ställas till den upphandlande myndigheten, dels vilka krav som ställs på anbudsgivaren och slutligen vilken dokumentation som bör bifogas anbudet.

I förekommande fall pekar granskningen på de risker anbudsgivaren tar genom att ingå avtal rörande den aktuella upphandlingen. Checklistan fungerar både som ett beslutsunderlag för beslut om att deltaga i anbudsgivningen eller ej och som en del av anbudsskrivningens projektplan.

En granskning spar tid och avslöjar misstag

Arbetet med att färdigställa ett anbud är ofta omfattande och tidskrävande. Konsekvenserna av att lämna in ett ofullständigt anbud till en offentlig upphandling är betydligt mycket värre än att skicka en felaktig offert till ett företag inom den privata sektorn.

Ett ofullständigt anbud eller ett felformulerat anbud leder ofta till uteslutning och många timmars arbete har gått till spillo.

Uppfyller ditt anbud kraven?

En granskning av ett anbud innan anbudsinlämning innebär att Tenders går igenom och kontrollerar att anbudet uppfyller alla ställda krav.

Vi ser till att alla frågor är besvarade och redovisade i enighet med hur upphandlingsdokumenten är formulerade.

Vi kontrollerar också att prislistor, specifikationer och övrig dokumentation är kompletta och i sin ordning.

Granskningen visar också att de redogörelser och beskrivningar som ska utvärderas är utformade på korrekt. Detta är viktigt då dessa på så sätt får högsta möjliga poäng.

Frågor som ställs är till exempel om alla krav är uppfyllda, men också om alla frågor är besvarade. Du får också svar på om alla bilagor, specifikationer är kompletta.

Vi säkerställer också att anbudet är författat så att det motsvarar det som upphandlaren efterfrågar. Dessutom granskar vi att beskrivningarna är utformade för att ge högsta möjliga poäng.

Klarar dina dokument en granskning?

Granskning av upphandlingsdokument, avtal och anbud leder till ofta värdefulla tips och strategier.

Då kan du som anbudsgivare bäst anpassar ditt anbud i förhållande till upphandlingsdokumenten. I de fall underlagen är otydliga ställer Tenders frågor till upphandlaren för uppdragsgivarens räkning.