Överprövning

Överprövning

Om man som anbudsgivare anser att en upphandlande myndighet gjort något fel och felaktigt tilldelat kontrakt till en konkurrent har man möjlighet att ansöka om överprövning av tilldelningsbeslutet.

Upphandlingen ska genomföras korrekt, enligt gällande lagar och principer. Om så inte skett bör man som anbudsgivare ta tillvara sin rätt att göra en överprövning.

Att avgöra om upphandlaren har utvärderat och fattat beslut om vem som vunnit upphandlingen på rätt grunder kan vara komplicerat. Tilldelningsbesluten ska vara fattade i enighet med förutsättningarna i upphandlingsdokumenten.

Det kan också vara svårt att utläsa om det vinnande anbudet är fullt ut korrekt, i relation till vad som efterfrågas i upphandlingsdokumenten.

En överprövning bör göras snarast

Tidsfristen för att begära överprövning är kort. Här finns endast tio kalenderdagar att jobba med, från det att tilldelningsbeslutet offentliggjorts. Det ställer stora krav på en snabb analys av både tilldelningsbeslut och det vinnande anbudet. Tenders bistår i dessa situationer med juridiska råd och bedömer om det finns grund för överprövning.

Med vår erfarenhet kan vi även avråda från överprövning i de fall där det bedöms som svårt att vinna. Vår bedömning grundas både på statistik och prejudicerande fall.

Motivera din överprövning noga

I vissa fall räcker det med att påpeka för den ansvariga upphandlaren att man upptäckt ett fel. Upphandlaren kan då rätta sig och sedan utfärda ett nytt tilldelningsbeslut. I andra fall behöver man lämna in en skriftlig ansökan till Förvaltningsrätten. Ansökan ska innehålla uppgifter om vad man som leverantör önskar att domstolen ska fatta beslut om. Ansökan ska också motivera varför man anser att den upphandlande myndigheten gjort fel, samt på vilket sätt detta skadar dig som leverantör.

Tenders har stor erfarenhet av juridisk rådgivning

Kommunikationen när det gäller överprövning av offentliga upphandlingar är i princip alltid skriftlig, till skillnad från när det gäller förfarandet i allmän domstol.

Förvaltningsrätten som mottagit ansökan om överprövning ska meddela både den upphandlande myndigheten och berörda leverantörer om att beslutet överprövas.

Parterna får då möjlighet att yttra sig vid ett eller flera tillfällen i syfte att utveckla och argumentera för sina ståndpunkter.

Överklagan till Kammarrätten

Förvaltningsrätten avgör när ärendet är tillräckligt utrett och fattar sedan beslut.

Är någon av parterna missnöjd med beslutet har man möjlighet att överklaga beslutet till Kammarrätten.

Under överprövningens process och den eventuella överklagan får den upphandlande enigheten normalt sett inte lov att teckna avtal med en leverantör innan processen är avslutad.

Viktig kunskap och erfarenhet

Tenders ingående kunskap om upphandlingslagarna i kombination med vår erfarenhet av genomförda överprövningar gör att vi både ger juridiska råd i samband med överprövningsärenden, men också att vi och skriver ansökningar till förvaltningsdomstolar och eventuella efterföljande yttranden.

Tenders bistår dessutom med att föra ogiltighetstalan mot avtal som tecknats i strid mot lagen om offentlig upphandling.